Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden www.veranderring.com 

 

Artikel 1

Algemeen.

1,- Wanneer deze Algemene Verkoop-,Leverings- en Betalingsvoorwaarden deel uit maken van het aanbieden tot, en van overeenkomsten inzake het verrichten van het leveren van producten door de verkoper, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2,- In deze voorwaarden wordt mede verstaan onder

-De ondernemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst; de opdrachtnemer

-De consument: degene tot wie de vorengenoemde aanbieding is gericht; de opdrachtgever.

Artikel 2

Aanbieding.

Elke van de verkoper uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

Artikel 3

Prijs.

1,-Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstofprijzen, accijnsen, etc, en gelden af winkel of atelier.

2,-Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht bestaat echter niet gedurende 3 maanden na de datum van totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4.

Tekeningen, Berekeningen, Beschrijvingen, Modellen, e.d.

1,-In catalogi, op de website, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven.Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

2,-De door de verkoper uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en dergelijke blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten voor in rekening zijn gebracht.

Artikel 5

Levertijd

1,-De levertijd gaat in op het laatste van de volgende tijdstippen:

– de dag van totstandkoming van de overeenkomst.

– de dag van ontvangst door de verkoper van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.

– de dag van ontvangst door de verkoper van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling door de koper dient te worden voldaan.

2,-Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum of -week.

3,-De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de verkoper bestelde materialen. Indien buiten de schuld van de verkoper vertraging ontstaat tengevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of door dat voor de uitvoering van het werk tijdig besteld materialen niet tijdig aan de verkoper worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd.

4,-Het product geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor bezitsoverdracht aan de koper beschikbaar is, althans in diens macht kan worden gesteld, en gereed is, en de koper hiervan in kennis is gesteld.

5,-Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere ingebrekestelling vereist.

6,-Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6

Risico- en eigendomsovergang.

1,-Dadelijk nadat het product als geleverd geldt in de zin van artikel 5 lid 4 draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan de schuld van de verkoper te wijten. De verkoper is gerechtigd na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat het product als geleverd geldt de goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de koper verschuldigde.

2,-Onverminderd het in het vorige lid en in het artikel 5 lid 4 gestelde, gaat de eigendom van het product eest op de koper over wanneer al het door de koper aan de verkoper uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de verkoper is voldaan.

Artikel 7

Betaling

1,-Het aan de verkoper verschuldigde bedrag dient vóór levering en/of vóór het verrichten der diensten aan hem te worden voldaan, tenzij anders met hem overeengekomen.

2,-Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de verkoper of op een door hem aan te wijzen rekening, en zonder enige aftrek of verrekening, tenzij anders met hem overeengekomen.

3,-Indien de koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht vanwege rechtswege in verzuim te zijn en heeft de verkoper zonder enige in gebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 4 punten boven het promessedisconto van de Nederlandse Bank en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

4,-Aanvang van productie van het product geschied alleen na betaling van het overeengekomen bedrag. Tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8

Reclamering en garantie.

1,-Reclamering terzake van zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak te geschieden. Reclamering terzake van niet-zichtbare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de in leden 2 en 3 bedoelde garantietermijn, te geschieden. Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de verkoper terzake van de betreffende gebreken. Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

2,-Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de verkoper in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, zulks gedurende een termijn van 6 maanden na de levering volgens artikel 5 lid 4, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen, en met uitsluiting van zichtbare gebreken.

3,-Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

-de niet inachtneming door de koper van bedienings- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziene normale gebruik.

– normale slijtage.

– montage/instalatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper.

– de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen.

– in overleg met de koper aangewende gebruikte materialen respectievelijk zaken.

– materialen die door de koper aan de verkoper ter bewerking zijn verstrekt.

– materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voorzover op uitdrukkelijke instuctie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

– door de verkoper van derden betrokken onderdelen, voorzover de derde geen garantie aan de verkoper heeft verstrekt.

4,-Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de verkoper gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is de verkoper met betrekking tot geen deze overeenkomsten tot enige garantie, hoe ook genaamd, gehouden.

Artikel 10

Overmacht

Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de verkoper onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de verkoper of diens leveranciers.

Artikel 11

Geschillen

1,-Bij geschillen naar aanleiding van aanbiedingen en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is bevoegd de rechter in het arrondissement waarin de verkoper woonachtig is.

2,-Behoort een geschil als bedoeld in lid 1 tot de absolute competentie van de kantonrechter dan zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Artikel 12

Annuleren enkel met betrekking tot online aankopen

U kunt zonder opgaaf van reden ten alle tijden uw bestelling annuleren.

1,- Annuleert u de bestelling voordat u betaald heeft dan breng ik daar geen extra kosten voor in rekening.

2,- Annuleert u na betaling maar zijn er nog geen kosten gemaakt voor bijvoorbeeld materialen, dan ontvangt u het gehele bedrag terug gestort.

3,- Annuleert u na betaling en zijn er reeds materiaal kosten gemaakt dan krijgt u het aankoopbedrag minus de helft van de gemaakte materiaalkosten terug gestort.

Artikel 13

Verzending enkel met betrekking tot online aankopen

1,-Verzending geschied na ontvangst van betaling op de overeengekomen bankrekening onder vermelding van bestelnummer.

2,-Verzendkosten komen op rekening van de klant.

3,-Verzending geschied aangetekend per PostNL, tenzij anders overeengekomen, eventuele verzendkosten worden hierop aangepast.

Artikel 14

Bedenktijd enkel met betrekking tot online aankopen

1,- U heeft tot 14 dagen bedenktijd na ontvangst van het sieraad. U kunt dan zonder opgaaf van reden het sieraad terug sturen.

2,- De bedenktijd geld niet op:

  • goederen waar op verzoek van de consument gravures in zijn gemaakt, of waar op andere wijze op verzoek aanpassingen op een aangeboden model zijn gemaakt.
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

3,- Binnen deze tijd dient de klant zó om te gaan met de goederen dat er geen gebruikssporen ontstaan.

4,- Indien U gebruik wil maken van uw bedenktijd dient u dit schriftelijk; per e-mail of telefonisch aan mij kenbaar te maken.

5,- Gemaakte verzendkosten worden niet geretourneerd.

6,- Goederen dienen bij retournering in nieuw staat te verkeren, is dit niet het geval dan vervalt het recht op bedenktijd.

7,- Terugstorting van het bedrag geschied na ontvangst en inspectie van goederen en geschied binnen 14 dagen.

 

Artikel 15

Gegevensbeheer

1,- Indien u een bestelling plaatst bij Goudsmid-Atelier Marieke Peters, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Marieke Peters.

Goudsmid-Atelier Marieke Peters houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

2,- Goudsmid-Atelier Marieke Peters respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 16

Afbeeldingen en specificaties

1,- Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van VeranderRing van Marieke Peters gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

Artikel 17

Levering enkel met betrekking tot online aankopen

1,- Levering vindt plaats op bestelling.

2,- In het kader van de regels van de koop op afstand zal de ondernemer bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

3,- Aan de leveringsplicht van de ondernemer zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de ondernemer geleverde zaken een keer aan de consument zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

4,- Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.